GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYARINCA AYDINLATMA METNİ

 

Mackolik İnternet Hizmetleri Anonim Şirketi

Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No.1 Kadıköy/İstanbul

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü No: 465409-0

 

Sahadan Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin markasıdır. Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Sahadan”) aktarılan kişisel verilerin korunması konusundaki temel bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Sahadan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) madde 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları ilgili kişilerin ve internet sitemizi ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan üçüncü kişilerin dikkatine sunar. Sahadan işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 

Sahadan ile paylaşılan kişisel veriler, Sahadan gözetimi ve kontrolü altındadır. Sahadan, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulama sürekli takip edilmektedir. Bu kapsamda veri işleme politikalarımızı her zaman güncellediğimizi bilginize sunarız.

 

Site’de yer alan çerezlerin kullanımına ilişkin detaylı bilgilere bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 

1.       Kişisel Verilerin Toplanmasının Yasal Dayanağı

Kişisel verileriniz KVKK 5/1, 5/2 ve 6/2 ve 6/3 maddeleri çerçevesinde işlenmektedir.

 

2.       Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Şirketimiz ile paylaşılan veriler; fiziki ve elektronik ortamda işlenmektedir.

 

3.       Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi

Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

a)       İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

b)      Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

c)       Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

d)      Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından ilgili kişilere öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili ilgili kişileri bilgilendirebilmek,

e)       Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikâyet ve önerilerini değerlendirebilmek,

f)       Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

g)      Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

 

4.       Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Üçüncü Kişiler

İlgili kişilere ait kişisel verilerin üçüncü kişiler ile paylaşımı, ilgili kişilerin izni çerçevesinde gerçekleşmekte ve kural olarak açık rıza olmaksızın kişisel verileri üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

 

Kişisel verileriniz Sahadan tarafından yukarıda sayılan işlenme amacı ve sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Sahadan tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Sahadan’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Sahadan’ın ve Sahadan ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Sahadan’ın sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dâhil olmak üzere Sahadan’ın hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı, yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, ilgili kişilere ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, müşteri ve çalışan memnuniyetini sağlayabilmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli ajans, reklam şirketleri ve anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü kişilerle ve ilgili iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.

 

5.       Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca ilgili kişinin hakları:

KVKK uyarınca kişisel verilerinizin;

a)       İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b)      İşlenmişse bilgi talep etme,

c)       İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)      Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e)       Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f)       KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g)      Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h)      Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)        KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

 

Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak mackolik@hs01.kep.tr adresine gönderilmek suretiyle veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle destek@mackolik.com adresine iletebilirsiniz.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren yasal süre olan otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

 

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

 

A.     KAPSAM

 

a)         Sahadan Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin markasıdır.

b)         İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”); Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Sahadan”) kişisel veri işlediği süreçlere dâhil olan tüm Sahadan müdürlük, birim ve çalışanları ile üçüncü tarafları kapsamaktadır.

c)         İşbu Politika; Sahadan’ın Kişisel Veriler üzerinde uygulayacağı tüm saklama ve İmha faaliyetlerini kapsamaktadır.

d)         İşbu Politika sadece Kişisel Veriler’in İmha ve saklama işlemleri için uygulanacaktır.

e)         Kanun, Yönetmelik veya sair mevzuatın kısmen veya tamamen değiştirilmesi, tadil edilmesi, güncellenmesi veya yürürlükten kaldırılması durumunda Sahadan, Politika’yı yeni Kanun, Yönetmelik veya mevzuata uyumlu olacak şekilde güncelleyerek değiştirecektir.

 

B.      TANIMLAR

 

İşbu Politika’nın uygulanmasında kullanılan kavramlar aşağıda yer verilen anlamları ifade eder;

Alıcı Grubu

Veri Sorumlusu tarafından Kişisel Veriler’in aktarıldığı gerçek veya tüzel kişilerin oluşturduğu gruptur.

İlgili Kullanıcı

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere Veri Sorumlusu organizasyonu içerisinde veya Veri Sorumlusu’ndan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda Kişisel Veriler’i işleyen kişilerdir.

İmha

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.

Kanun

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.

Kayıt Ortamı

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir Veri Kayıt Sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Veriler’in bulunduğu her türlü ortamdır.

Kişisel Veri İşleme Envanteri

Sahadan’ın iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları Kişisel Veriler’i işleme faaliyetlerini; Kişisel Veriler’i işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve Kişisel Veriler’in işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen Kişisel Veriler’i ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdığı envanterdir.

Kurul

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

Periyodik İmha

Kanunda yer alan Kişisel Veriler’in işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda işbu Politika’da belirtilen belirli zaman aralıklarında Sahadan tarafından resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemidir.

Sicil

Halihazırda yürürlükte olmayan Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağı’na göre Kurul tarafından tutulacak Veri Sorumluları Sicili’dir.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel Veriler’in belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Veri Sorumlusu

Kişisel Veriler’in işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, Veri Kayıt Sistemi’nin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Haline Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’tir.

C.     AMAÇ VE KAPSAM

 

İşbu Politika, Kanunun 7. maddesi uyarınca oluşturulan Yönetmelik içerisinde yer alan Kişisel Veriler’in İmha’sından sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler hakkında uygulanır ve Sahadan ile Sahadan’ın sözleşmesel olarak sorumlu kıldığı üçüncü kişiler tarafından uyulması gereken esasları belirler.

 

Yönetmelik uyarınca, Sicil’e kayıt yükümlülüğü olan bir Veri Sorumlusu olan Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, uhdesinde bulunan Kişisel Veriler’i Kişisel Veri Envanteri’ne uygun bir şekilde saklamak ve gerektiğinde İmha etmek için işbu Politika’yı hazırlamak ve uygun hareket etmek ile yükümlüdür.

 

Kişisel Veriler’in saklanması ve İmha’sında aşağıdaki ilkeler geçerli olacaktır:

a)         Kanunun 4. maddesindeki genel ilkelere uyulacaktır.

b)         Sahadan, işbu Politika’yı hazırlamış olmanın tek başına Kişisel Veriler’in Yönetmelik, Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak İmha edildiği anlamına gelmeyeceğini kabul etmektedir.

c)         Sahadan, Kişisel Veriler’i saklarken yahut İmha ederken, Kanunun 12. maddesinde yer alan güvenlik tedbirlerine, ilgili mevzuatta yer alan hükümlere, Kurulu’nun alacağı kararlara ve bu Politika’ya uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

d)         Sahadan, bünyesinde bulundurduğu Kişisel Veriler’in amacı tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Veriler’in İmha’sı sırasında işbu Politika’ya ve Politika’ya bağlı olarak uygulanacak araç, program ve süreçlere uygunluk sağlayacağını taahhüt eder.

e)         Sahadan, Kişisel Veriler’in güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile ilgili gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır. Söz konusu teknik ve idari tedbirler, Kişisel Veriler’in saklanması ve İmha’sı için kullanılacak yöntemlerle ilgili oluşturulan teknik kılavuzlarda tarif edilir.

f)          Sahadan, Kişisel Veriler’i saklama ve İmha süreçlerinde yer alacakların unvan, birim ve görev tanımlarını belirler.

 

D.     KAYIT ORTAMLARI

 

Sahadan, işbu Politika ile Kişisel Veri içeren ve aşağıda sayılmış olan ortamlar ve bunlara ek olarak ortaya çıkabilecek diğer ortamlardaki Kişisel Veriler’i işbu Politika’nın kapsamına dahil etmeyi kabul eder.

a)         Sahadan adına kullanılan bilgisayarlar / sunucular,

b)          Ağ cihazları,

c)          Ağ üzerinde veri saklanması için kullanılan paylaşımlı / paylaşımsız disk sürücüleri,

d)          Mobil telefonlar ve içerisindeki tüm saklama alanları,

e)          Kâğıt,

f)           Mikrofiş,

g)          Yazıcı, parmak izi okuyucu gibi çevre birimler,

h)          Manyetik bantlar,

i)           Optik diskler,

j)           Flash hafızalar.

 

E.      KİŞİSEL VERİLER’İN İMHASINI GEREKTİREN DURUMLAR

 

Aşağıda belirtilen kapsamda bir ihlal olması durumunda Potansiyel Güvenlik İhlal durumu kabul edilerek Sahadan tarafından ilgili güvenlik ihlal süreçleri işletilecek bunlara ilişkin rapor ve bildirimler gerekli görülen durumlarda Sahadan yönetimi, Kurul ve ilgili Kişisel Veri sahipleri nezdinde paylaşılacaktır. Bu amaçla söz konusu rapor ve bildirimlerin yapılması için Sahadan’ın ihlal yönetimi süreçleri uygulanacaktır. 

 

1.        Kanun’a Aykırılık

 

Sahadan, Kişisel Veriler’i Kanun’da belirtildiği şekle aykırı olarak işlemeyeceğini taahhüt eder.

 

Sahadan, Kanun’un 5 ve 6. maddelerindeki Kişisel Veriler’in işlenmesi şartlarındaki istisnalar mevcut olmadığı sürece;

a)         Kanun’da belirtilen istisnalar dışında açık rızasını almadığı kişilerin Kişisel Veriler’ini saklamayacaktır.

b)         İstisna kapsamında veya açık rıza kapsamında işlenen verilerin işleme amacının ortadan kalkması ve/veya yasal saklama sürelerinin dolması halinde Sahadan bu Kişisel Veriler’i saklamayacak ve İmha edecektir.

 

2.        Kişisel Veri İşleme Şartlarının Ortadan Kalkması

Sahadan, veri işlenme şartlarının güncelliğinden sorumludur ve bu sorumluluğunu Kişisel Veri işleyen ilgili tüm çalışanları ile paylaşır.

 

Çalışanlar, veri işlenme şartlarının ortadan kalktığı durumlarda veri işlemeye devam etmeyecektir. Bu durumların tespiti ilgili iş biriminin önerisi ile İç Kontrol, Uyum ve Hukuk bölümü tarafından yapılır ve işbu Politika’ya uygun şekilde İmha işlemi gerçekleştirir.

 

Sahadan aşağıda listelenen ve Yönetmelik içinde de belirtilen ilgili durumlarda veri işlenme şartlarının ortadan kalktığını kabul eder:

a)         İlgili mevzuatın Kişisel Veriler’i işlemeye esas teşkil eden hükümlerinin değiştirilmesi veya yürürlükten kaldırılması;

b)         Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçersiz olması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,

c)         Kişisel Veriler’in işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,

d)         Kişisel Veriler’i işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,

e)         Kişisel Veriler’i işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,

f)          İlgili kişinin, Kanun’un 11’inci maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde Kişisel Veriler’i işleme faaliyetine ilişkin yaptığı usule uygun başvurunun Sahadan tarafından kabulü,

g)         Sahadan, ilgili kişi tarafından Kişisel Veriler’inin İmha’sı talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanun’da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul’a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,

h)         Kişisel Veriler’in saklanmasını gerektiren azami süre geçmiş olmasına rağmen, Kişisel Veriler’i daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması.

 

F.      KİŞİSEL VERİLER’İN İMHASI

 

Kişisel Veriler’in İmhası, aşağıda detaylıca açıklanan verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi şeklinde üç farklı şekilde yapılabilir.

 

Sahadan bünyesinde ilgili iş birimleri, söz konusu Kişisel Veriler’in bulunduğu bilgi sistemleri ve uygulama sahipleri, İç Kontrol, Uyum ve Hukuk bölümü ve konuyla ilgili olabilecek diğer kişi ya da bölümler Kişisel Veriler’in İmhası için uygulanacak yönteme bu İmha’nın nedenine bağlı olarak yazılı karar verir. Bu yazılı karar gereğince işbu Politika’nın G) maddesindeki İmha yöntemlerinden biri Kurul’un yayınladığı Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi Rehberi’ne bağlı olarak uygulanır.

 

Kişisel Veriler’in saklanması ve İmhası için kullanılacak yöntemlerle ilgili Sahadan ayrıca teknik kılavuzlar oluşturur ve bunların uygulanmasını sağlar.

 

Kişisel Veriler’in İmhası’nın takibi Sahadan içerisindeki ilgili veri sahibi iş biriminin sorumluluğundadır. Veri sahibi iş birimi, verilerin İmhası için denetimi kendisi tarafından yapılmak kaydıyla Sahadan’ın farklı birimlerinden destek alır.

 

1.       Kişisel Veriler’in Silinmesi

 

Tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlenen Kişisel Veriler’in silinmesi; söz konusu Kişisel Veriler’in ilgili kullanıcılar tarafından hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Herhangi bir Veri Kayıt Sistemi’nin parçasını teşkil eden ve otomatik olmayan yollarla işlenen Kişisel Veriler’in silinmesi sürecinde, yasal saklama süreleri göz önünde bulundurularak silme işlemine konu olacak Kişisel Veriler belirlenir. Sahadan Kişisel Veriler’e erişim ve yetkilendirme anlamında Sahadan’ın mevcut durumda bilgi sistemleri ve uygulamaları üzerinde yürütmekte olduğu rol ve yetki matrisleri dâhilinde güncellemelerini yapar ve ilgili kullanıcıları tespit eder.  İlgili Kullanıcılar’ın erişim, geri getirme, tekrar kullanma gibi yetkileri ve yöntemleri bu kapsamda tespit edilir.

 

Sahadan, Kişisel Veriler’i sildiği durumlarda, verileri hiçbir şekilde erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale getirir. Sahadan, bu işlemi yaparken verilerin hiçbir kullanıcı tarafından erişilemez veya tekrar kullanılamaz olduğunu garanti eder.

 

2.       Kişisel Veriler’in Yok Edilmesi

Kişisel Veriler’in yok edilmesi, Kişisel Veriler’in hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

Yok etme işlemi, Sahadan’ın verileri fiziksel kayıt ortamlarında işlediği durumlarda yapılacaktır ve Sahadan bu verileri tekrar geri getirilmesi mümkün olmayacak hale getirmekle yükümlüdür.

 

Kağıt ve mikrofiş ortamları için bu işlem gerçekleştirilirken ortamı kağıt İmha veya kırpma makinaları ile anlaşılmaz boyutta geri birleştirilemeyecek şekilde küçük parçalara bölünerek yok edilecektir.  Ayrıca, Sahadan bu kapsamda üçüncü taraflardan İmha hizmeti alabilir.

 

3.       Kişisel Veriler’in Anonimleştirilmesi

 

Anonim hale getirme işlemi, Sahadan’ın Kişisel Veriler’i tamamen veya kısmen otomatik yollarla işlediği durumlarda, bu verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Sahadan, ilgili veri kümesindeki tüm doğrudan ve/veya dolaylı tanımlayıcıları çıkartarak ya da değiştirilerek, ilgili kişinin kimliğinin saptanabilmesinin engelleyerek bir grup veya kalabalık içinde ayırt edilebilir olma özelliğini, bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde kaybetmesini sağlar.

Verilerin anonimleştirilmesi sırasında Sahadan, tek yönlü fonksiyonlar ile şifreleme gibi yöntemler kullanabilir.

 

G.     KİŞİSEL VERİLER’İN İMHA YÖNTEMLERİ VE SÜRECİ

 

Kişisel Veriler’in İmhası için Sahadan, İmha sırasında kullanılabilecek tüm yöntemleri işbu Politika ve eklerinde tanımlar. Veri sahibi iş birimi, işbu Politika içerisindeki uygun yöntemi uygun duruma göre belirleyerek uygulamakla yükümlüdür.

 

Kişisel Veriler’in İmhası sırasında Sahadan vereceği yazılı karara göre aşağıdaki yöntemlerden uygun olanı seçerek İmha’yı gerçekleştirir:

 

1.       Üzerine Yazma

Manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerine yazılımlarla en az 7 kez 0 ve 1’lerden oluşan rassal veriler yazılarak eski verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

2.       Manyetize Etme

Manyetik medyanın yüksek değerde manyetik alanda fiziksel değişime sokularak üzerindeki verinin okunamaz hale getirilmesi işlemidir.

 

3.       Fiziksel Yok Etme

Optik medya veya manyetik medyanın eritme, toz haline getirme, öğütme ve benzeri işlemlerle fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Manyetize etme veya üzerine yazma metotlarının başarısız olduğu durumlarda uygulanabilir.

 

4.       Bulut İmhası

Bulut sistemler üzerinde tutulan Kişisel Veriler’in İmha bildiriminin anlaşmalı servis sağlayıcıya yapılmasının ardından Kişisel Veriler’in şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının İmha edilmesi işlemidir.

 

5.       Çevresel Sistemlerde Yer Alan Kişisel Verilerin İmhası

Yazıcı, parmak izi ünitesi, kapı giriş turnikesi gibi sistemler içerisinde yer alan Kişisel Veriler’i barındıran mevcut ise iç ünite, mevcut değil ise tüm cihaz üzerinde üzerine yazma, manyetize etme veya fiziksel yok etme uygulanarak yapılması gereken İmha işlemidir. Bu tip İmhalar’ın, cihazların yedekleme, bakım ve benzeri işlemlere tabi olmasından önce uygulanması zorunludur.

 

H.     SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

 

1.       Periyodik İmha ve Yasal Saklama Süreleri

 

Yasal saklama ve İmha sürelerini dolduran fiziksel ve elektronik veriler, periyodik olarak İmha edilir. Sahadan, İmha yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk Periyodik İmha işleminde, Kişisel Veriler’i İmha eder.

Periyodik İmha, tüm Kişisel Veriler için 6 aylık zaman aralıklarında gerçekleştirilir. Periyodik İmha sırasında baz alınacak yasal saklama süreleri, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin Kişisel Veri Envanteri’nde belirlenmiştir.

 

İmha işlemi, İmha yükümlülüğünün doğmasını takiben ilk Periyodik İmha sırasında uygulanır.

 

İmha edilen Kişisel Veriler’e ilişkin tüm işlemler kayıt altına alınır ve bu kayıtlar 3 yıl süre ile saklanır.

 

2.       Veri Sahiplerinin Talep Etmesi Durumunda İmha Süreci

 

Veri sahiplerinin Sahadan’a başvurarak kendisine ait Kişisel Veriler’in İmhası’nı talep ettiği durumlarda Sahadan , Kişisel Veriler’i işleme şartlarının mevcut durumunu kontrol eder. Söz konusu kontrol sonucunda; 

a)         Kişisel Veriler’i işleme şartlarının tamamının ortadan kalktığı anlaşılırsa, talebe konu Kişisel Veriler işbu Politika’da belirtilen karar ve yöntemlere uygun olarak en geç otuz gün içinde İmha edilir ve ilgili kişiye bilgi verilir.

b)         Kişisel Veriler’i işleme şartlarının ortadan kalktığı ve talebe konu olan Kişisel Veriler’in üçüncü kişilere aktarıldığı anlaşılmışsa Sahadan bu durumu ilgili üçüncü kişiye bildirir ve üçüncü kişi nezdinde Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

c)         Kişisel Veriler’i işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, Sahadan  ilgili veri sahibine gerekçesini açıklayarak talebi reddedebilir ve ret cevabını ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirir.

 

Veri sahiplerinden gelecek taleplerin karşılanması ve yanıtlanması amacıyla Sahadan bünyesinde Kişisel Veri Sahiplerinden Gelen Talep ve Şikayetlerin Yönetimi Süreci oluşturulur.

 

I.        SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE YETKİLENDİRME

 

Sahadan , Kişisel Veriler’i saklama ve İmha süreçlerinde görev alanlar ve iş tanımları aşağıdaki gibidir;

a)         KVKK Çalışma Grubu: Kişisel Veriler’in saklanması ve İmhası konusunda Sahadan'ın  ilgili iş birimleriyle beraber çalışarak politika ve yöntemler hakkında karar verir, Politika ve eklerinin güncel tutulmasına sağlar, gerekli durumlarda Sahadan’ın ilgili birimleri ile yakın çalışarak Politika’nın Kanun ve Yönetmeliğe uygun ve doğru şekilde yürütülmesini temin eder.

b)         İç Kontrol, Uyum ve Hukuk:  Kişisel Veriler’in saklanması ve İmhası ile ilgili hukuki konularda danışmanlık yapar,  Kanun, Yönetmelik ve ilgili mevzuat değişikliği halinde ilgili iş birimlerine gerekli bilgilendirmeyi yapar. Politika’nın Kanun ve Yönetmeliğe uygun olarak yürütülmesini temin eder.

c)         Bilgi teknolojileri: Politika’da belirtilen karar ve yöntemler ışığında ilgili İmha ve saklama süreçlerinin Kanun ve Yönetmeliğe uygun şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

d)         Sahadan’ın ilgili iş birimleri: Kişisel Veriler’in saklanması ve İmhası konusunda politika ve yöntemlerin belirlenmesi için görüş ve gerekçelerini belirtir ve işbu Politika nezdinde yürütülmesi aksiyonların takibini yapar.

 

J.       POLİTİKA’DA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

 

a)         Kanun, Yönetmelik veya sair mevzuatın kısmen veya tamamen değiştirilmesi, tadil edilmesi, güncellenmesi veya yürürlükten kaldırılması durumunda, Sahadan Politikayı yeni Kanun, Yönetmelik veya mevzuata uyumlu olacak şekilde güncelleyerek değiştirecektir.

b)         Sahadan, Politika üzerinde yaptığı değişiklikler incelenebilecek olacak şekilde güncellenen Politika’yı e-posta yolu ile çalışanlarıyla paylaşacak ve kurumsal intranet üzerinden çalışanlarının erişimine sunacaktır.

 

K.     POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜK TARİHİ

 

İşbu Politika 24.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK

ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

Sahadan Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin markasıdır. Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Sahadan”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, bunların idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Sahadan’ın yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir.

07.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Kişisel Veri İşleme Amacı

İlgili Kişisel Veri Kategorisi

İşleme Hukuki Sebebi

 • Üyelik sözleşmesinin kurulması,
 • Üyelik profilinizin oluşturulması amaçlarıyla,

 

 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Lokasyon

kategorilerindeki verileriniz,

Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Kimlik teyitlerinizin gerçekleştirilmesi ve teyit kayıtlarının oluşturulması,
 • Kimlik bilgilerinizin güncel olarak tutulması amaçlarıyla,

 

 • Kimlik,
 • İletişim
 • Lokasyon

kategorisindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Bilgilendirme iletişimlerinin sağlanması,
 • İletişim bilgilerinizin güncelliğinin sağlanması ve teyit edilmesi amaçlarıyla,

 

 • Kimlik,
 • İletişim

kategorilerindeki verileriniz,

Sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olan, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Hizmet ölçümlerimiz adına anket süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

 

 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Pazarlama

kategorilerindeki verileriniz,

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla hukuken geçerli sayılan menfaatlerimizin yerine getirilebilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Sistem güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve geliştirilmesi,
 • Teknik altyapının sağlanması, geliştirmelerinin ve güncellemelerinin sağlanması,
 • Sistemsel sorunların tespit edilmesi ve giderilmesi adına çalışmaların yürütülmesi amaçlarıyla,

 

 • İşlem güvenliği,

kategorisindeki verileriniz,

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Şifre yenileme işlemlerinin yürütülmesi amaçlarıyla,

 

 • İşlem güvenliği,
 • İletişim

kategorilerindeki verileriniz

İşlemenin hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Üyelik hesabınıza ilişkin hukuki onay, izin, açık rıza ve/veya ret kayıtlarınızın tutulması amaçlarıyla,
 • Kimlik,

kategorilerindeki verileriniz,

İşlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 • Hukuk işlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi amaçlarıyla,

 

 • Kimlik,
 • İletişim,
 • Lokasyon
 • İşlem güvenliği,

kategorilerindeki verileriniz,

Bir hakkın korunması, kullanılması ve tesisi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.

 

 

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Kişisel verilerinizi özetle iş ortaklarımıza, resmî kurumlara, denetçilerimize, avukatlarımıza, mali müşavirlerimize, 3. kişilere aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

• Sahadan faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile tedarikçilerimizle,

 

Sahadan’ın hizmetlerini sunması amacıyla yasal ve sözleşmesel yükümlülükleri ile bağlı bulunduğu dolaylı ortağına,

 

İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar ve denetçilere,

 

Sahadan’ın hukuki yükümlülükleri gereği kimliğinizin doğrulanması, dolandırıcılığın, yasal ya da idari kamu kurum ve kuruluşlarının talep etmesi gibi mevzuatın öngördüğü durumlarda kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yetkili kamu kurumları ve resmi merciler ile,

aktarılabilmektedir.

KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f)kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak mackolik@hs01.kep.tr adresine gönderilmek suretiyle veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle destek@mackolik.com adresine iletebilirsiniz.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren yasal süre olan otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

 

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İLETİŞİM FORMU AYDINLATMA METNİ

 

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Mackolik”)olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz.

Tarafımıza yöneltmek istediğiniz soru, talep ve görüşleriniz için web sitemizde yer alan iletişim formunu doldurarak bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

Söz konusu formun doldurulması ve taleplerinizin alınması kapsamında işlenen kişisel verileriniz hakkında veri sorumlusu olarak sizi işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında bilgilendirmek isteriz.   

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Web sitemiz üzerindeki “Bize Ulaşın” bölümü üzerinden iletişim kurmak isteyen ilgililerin ad-soyad, e-posta adresleri ve iletilen mesaj kapsamındaki kişisel verilerini işliyoruz.

İnternet sitemiz ya da diğer iletişim kanallarımız aracılığıyla bizimle herhangi bir bilgi paylaşmasanız dahi internet sitemizi ziyaretiniz sırasında elde edilebilecek diğer veriler için çerez politikamıza  bakabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz? 

“Bize Ulaşın” bölümünde yer alan İletişim Formu’nu doldurmanız akabinde, soru ya da talebinize cevap verebilmek, görüşlerinizi değerlendirmek ve bu kapsamda sizinle iletişime geçebilmek amacı ile  kişisel verilerinizi, Kanun madde 5/2 (f) uyarınca veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimizin korunması için gerekli olması hukuki sebebi ile toplayacak, kaydedecek, işleyecek, saklayacak ve sınıflandıracağız.

Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin Maçkolik’i etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Maçkolik’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla Kanun madde 5/2 (ç) kapsamında ve Maçkolik’in haklarının tesisi veya korunması amacıyla Kanun madde 5/2 (e) kapsamında açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir. 

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz?

Yalnızca yukarıda belirtilen Kişisel Verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde, Maçkolik’e ilettiğiniz Kişisel Verileriniz üçüncü kişi iş ortaklarımız, hizmet / destek / danışmanlık aldığımız üçüncü kişi firmalar ile ve gerekli hallerde hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz ve haklarımızın tesisi / korunması için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Kişisel Verileriniz, web sitemiz üzerinden ilgili formların online olarak doldurulması yoluyla ya da farklı iletişim kanalları aracılığıyla (telefon numaramız ve e-posta adreslerimiz gibi) ya da iş ortaklarımız vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Talebinizi daha iyi anlayabilmek adına, sizinle iletişime geçebilir, otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı ya da sözlü olarak da sizden ek bilgi de talep edebiliriz. Bu bilgiler de yalnızca yukarıda belirtilen kapsamda işlenecektir.

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Hatırlatmak isteriz ki Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahip bulunmaktasınız:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme nedenlerinin ortadan kalkması halinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde bu durumun Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme,
 • Elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sk. No:1 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla, 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak mackolik@hs01.kep.tr adresine gönderilmek suretiyle veya sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle destek@mackolik.com adresine iletebilirsiniz.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren yasal süre olan otuz (30) gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13. maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

 

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. -  Gizlilik Politikası

Giriş

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (“biz”, “bizi” veya “Mackolik”) Türkiye’de yerleşik bir şirkettir.

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Mackolik tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Bu bildirim, Mackolik’in platform kullanıcıları (her bir "kullanıcı", "siz" veya "sizin") ile ilgili bilgileri kullanma sebebini, hangi tür bilgileri topladığımızı ve bu bilgileri nasıl kullandığımızı açıklamaktadır. İşbu Gizlilik Bildirimi, Mackolik’e ait olan www.mackolik.com web ve mobil sitesi ile Mackolik Canlı Sonuçlar (mackolik.com) mobil uygulaması ve bahse konu siteler ile uygulama üzerinde sunulan her türlü hizmet aracılığıyla toplanan her tür bilgi için geçerlidir.

Hangi verileri topluyoruz?

Kullanıcı herhangi bir platform ile etkileşime girdiğinde, Mackolik, kullanıcı ile ilgili belirli verileri toplayabilmektedir. Bu veriler 2 geniş kategoriye ayrılmaktadır: (i) kullanıcıların verdiği, kendileri ile ilgili kullanıcı verileri ve (ii) tarafımızca elektronik olarak toplanan kullanıcının platform veya Hizmet ile etkileşime girme neticesindeki verileri veya kullanıcı verileri (hepsi birlikte “Kullanıcı Bilgileri”).

Aşağıdaki Kullanıcı Bilgilerini yürürlükteki yasalara uygun olarak toplamaktayız:

Kullanıcıların bize ya da grup şirketlerimize kayıt olma amacıyla doğrudan ya da üçüncü taraf bir kayıt hizmeti aracılığıyla sağladıkları bilgiler; Kullanıcının bir yarışma veya promosyon için katılımcı giriş detayları; Kullanıcıların müşteri hizmetleri ekibimizle etkileşim kurduğunda bize sağladıkları bilgiler; Kullanıcıların anketlerimize veya pazarlama promosyonlarımıza katıldıklarında sağladıkları bilgiler; ve Kullanıcının platformlarımızdaki profilini doldurmak için sosyal medya profilinden sağladığı bilgiler ve kullanıcıların sosyal medya girişlerini kullanarak bize kaydolmayı seçtiklerinde sağladıkları bilgiler; Kullanıcıların, incelemeler veya derecelendirmeler, favori sporlar, turnuvalar, takımlar, etkinlikler veya kişilikler ve/veya spor taraftarlarını ilgilendiren diğer konularla ilgili sağladıkları bilgiler. Platformlarımızdaki kullanıcı etkileşimlerine ve kullanıcının bizden aldığı doğrudan iletişime (e-postalar gibi) ilişkin bilgiler; Aygıt tanıtıcı veya tek tanıtıcılar, konum verileri, cihaz ve yazılım özellikleri (tip ve konfigürasyon gibi), bağlantı bilgileri, sayfa görüntülemeleri istatistikleri, yönlendirme URL'leri, reklam verileri, internet sitesi ve uygulama navigasyonu, IP adresi ve standart web günlüğü bilgileri; Kullanıcıların Hizmet'i kullanımları ile ilgili olarak Hizmet’i kullanırken konumlarıyla ilgili bilgileri içerebilecek dil tercihleri; Bir kullanıcıyı platformlara yönlendiren veya bağlayan herhangi bir üçüncü taraf dijital emtianın (bir internet sitesi gibi) detayları ve kullanıcının Hizmet ile ilgili herhangi bir çevrimiçi ve e-posta pazarlama kampanyasıyla nasıl etkileşime girdiği hakkında bilgiler; Sohbet odaları ve mesaj panoları dahil olmak üzere platformlardaki forumlardaki bilgi ve iletişimler; Kullanıcıların platformlarımızdaki davranışları (görüntüledikleri içerik türü, ne sıklıkla, hangi saatlerde vb.) ile ilgili bilgiler

Ayrıca birtakım üçüncü kişi konumundaki kaynaklardan kişisel bilgiler toplayabilmekteyiz. Buna, sosyal ağlar (kullanıcının gizlilik ayarlarına ve sosyal ağın gizlilik politikasına bağlı olarak ve gerektiğinde “two-click” çözümü edinilerek), platformlarımızdan toplanan Kullanıcı Bilgileri’ni doğrulamamızı, geliştirmemizi veya ilave yapmamızı sağlayan hizmet sağlayıcılar ve hizmet sağladığımız iş ortakları dahildir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı

Kullanıcı Bilgileri’ni üç temel amaç için, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde kullanmaktayız: (i) platformu işletmek ve geliştirmek ve Hizmetleri sağlayabildiğimizden emin olmak; (ii) Platformdaki içeriği optimize etmek ve (iii) pazarlama yapmak ve kullanıcılarımıza reklam göstermek.

Spesifik olarak, aşağıdaki hususlardan birini veya birkaçını gerçekleştirebilmek için Kullanıcı Bilgilerini kullanacağız:

Platformlarımızı yönetmek; Kullanıcı tarafından talep edilen Hizmet’i sağlamak;
Hizmet’i müşteriye göre kişiselleştirerek tarama deneyimini geliştirmek;
Pazar araştırması yapmak için (gerektiğinde kullanıcı izniyle) kullanıcının ilgi duyabileceği veya kullanıcıya ulaşabilecek malları, hizmetleri veya promosyonları tavsiye etmek. Bu amaçlara ilişkin olarak, reklam ve iletişimimizin uyumluluk düzeyini arttırmamızı sağlayacak ilgi ve tercihleriniz hakkında bir profil oluşturacağız;
Dolandırıcılık, hile ve kara para aklama dahil olmak üzere potansiyel olarak yasaklanmış veya yasa dışı faaliyetleri önlemek, tespit etmek ve araştırmak ve şartlarımızı uygulamak; Kullanıcıları Hizmetimizdeki değişiklikler hakkında bilgilendirmek; Hizmetimize ilişkin e-posta uyarıları, kısa mesaj bildirimleri veya cihaz bildirimleri göndermek; Kullanıcılara platformlar aracılığıyla kazandıkları ödülleri göndermek ve platformlarımız aracılığıyla satın alınan hizmetleri sağlamak;
Kullanıcılara bildirimler ve faturalar göndermek ve onlardan ödeme almak;
Platform ve Hizmetlerimizi yürütmek için gerekli oldukça ePlayer’ı düzenleyen üçüncü taraf yayıncılarımız gibi üçüncü taraflara kullanıcılarımız hakkında istatistiki ve diğer bilgileri sağlamak Sorular ve şikayetler ile ilgilenmek; Ticari ortaklarımıza, geçmiş kullanım verileri de dahil olmak üzere, kullanıcıların ortak markalı hizmet kullanımın hakkında bilgi sağlamak; Yasal veya düzenleyici gerekliliklere uymak ve aksi takdirde ilgili düzenleyici veya yetkili makama yasa gereğince cevap vermek;
Kullanıcı eğilimlerini ve modellerini anlamak; ve İş performansına dair faaliyet göstermemizi, karar almamızı ve raporlama yapmamızı sağlayan kullanıcılarımıza ve ticari istihbarata ilişkin olarak toplu analizler gerçekleştirmek

Kişisel verilerinizin reklam amaçlı aktarıldığı taraflar

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan reklam amaçları doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

Spesifik olarak, reklamlara ilişkin:

Platformlarımızda görüntülenen reklamları seçmek ve yayınlamak ve üçüncü tarafların (reklam sunucuları gibi) bizim adımıza bunu yapmasına izin vermek için Kullanıcı Bilgilerini kullanırız; Kullanıcının platformlarımızla etkileşimde bulunma şeklini temel alarak kullanıcılara reklam seçmek ve sunmak için Kullanıcı Bilgilerini kullanırız ve bu bilgileri üçüncü taraflarla paylaşmalarına izin vermek için paylaşırız;
Kullanıcı Bilgilerini, Oracle veya Google gibi servis sağlayıcılarına, bizim adımıza hizmet sunmalarına izin vermek veya reklam ortaklarımıza reklam seçerken ve bunları sunmada bizimle iş ortaklığı yapmak için verebiliriz; Kullanıcı Bilgilerini, kullanıcılarımıza gösterilen reklamları ve kullanıcıların nasıl etkileşime geçtiğini raporlamamıza olanak sağlamak için, ePlayer'i görüntüleyen üçüncü taraf yayıncılara veya reklam verenlere iletebiliriz; Kullanıcı Bilgilerini, bireysel kullanıcılar hakkında nitelikli sonuçlara varmak veya kullanıcılara ilişkin önemli veya hukuki bir etkisi olabilecek otomatik kararlar almak veya bunu yapmak için üçüncü taraflar ile bilinçli olarak ortaklığa girmek için kullanmayacağız.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve elektronik ortamda web sitesi, mobil uygulama ve sosyal medya aracılığıyla toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Gizlilik Bildirimi belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Çerezler 

Topladığımız Kullanıcı Bilgilerinin ve reklam ile ilgili olarak kullandığımız bilgilerin pek çoğu, çerezlerin ve benzer teknolojilerin kullanımı aracılığıyla elde edilir. Çerezler genel olarak internet sitesinin kullanıcının hard diskine aktardığı rakamlar ve/veya harfler dizisidir. Benzer teknolojiler, piksel etiketleri ve internet deposu ve diğer teknolojileri içermektedir ve bu bölümde tüm bunlar “çerezler” olarak anılacaktır. Çerezler platformların hem siteyi ziyaretiniz boyunca (oturum çerezi) hem de tekrarlanan ziyaretler (kalıcı çerez) için sizi “hatırlamasına” izin verir.

Bu platformda, aşağıdaki türlerdeki çerezleri kullanırız:

Zaruri çerezler – Bu çerezler kullanıcının platformda güvenli bir şekilde gezinmesi için  ve kullanıcıların özel olarak istedikleri Hizmetleri sağlamak için elzemdir.

İşlevsellik çerezleri – Bu çerezler platformun işlevselliğini, kullanıcı tercihlerini depolayarak arttırır. Örneğin, adınızı ve konumunuzu ve ilgili olduğunuz içerik türünü sağlamanız durumunda, adınızı ve konumunuzu hatırlayabilmektedir.

Performans çerezleri – Bu çerezler platformların performansını geliştirir. Örneğin, sayfanın daha hızlı yüklenmesine yardım etmektedirler.

Analitik çerezler – Google Analytics ve diğerleri gibi üçüncü taraf analitik hizmetlerini kullanabiliriz. IP adresiniz ve diğer bilgileriniz; internet sitesi kullanımınızı değerlendirmek, internet site aktifliği hakkında rapor toplamak, kullanıcı davranışlarını belirlemek ve ilgili servisleri sağlamak için otomatik olarak toplanacaktır. Google Analytics’in bilgilerinizi nasıl kullandığı hakkında daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız. Ek olarak, kimlik doğrulama ve izleme kayıtları kullanıcı analitiklerini toplamak için kullanılacaktır.

Hedefleme/reklam – Bu çerezler ilgili reklamları sunmamıza ve süreklilik sınırı prosedürlerini uygulamamıza yardımcı olur.

Bu tür çerezler iş ortaklarımız veya hizmet sağlayıcılarımız tarafından da platforma yerleştirilebilir.

Bize kayıt olmanız veya platformlarımızı kullanmaya devam etmeniz halinde, çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Bazı durumlarda, platformumuza ulaştığınızda yürürlükteki hukuk gereğince cihazınıza reklam çerezi yerleştirmek için izninizi isteyen ileti penceresi görünecektir. İzninizin sağlanması için, lütfen “Tamam”’ı tıklayınız. İzniniz alındıktan sonra, tarayıcı ayarlarınız veya başka yollar aracılığıyla çerezleri silmediğiniz sürece bir dahaki siteyi ziyaretinizde bu mesaj görünmeyecektir.

Birçok web tarayıcısı otomatik olarak çerezleri kabul eder, ancak tercih ederseniz, tarayıcınızın bunu engellemesini değiştirebilir veya aşağıda açıklandığı üzere vazgeçebilirsiniz. Çerezleri engellerseniz, platformumuzdan tam anlamıyla yararlanamayabilirsiniz ya da belirli fonksiyonları kullanamayabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ve aktarım amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir:

Ayrıca, Kullanıcı Bilgilerini aşağıdaki seçili üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

Kullanıcılarımıza hizmetlerimizi sağlamamızla bağlantılı olarak iş ortakları, tedarikçiler ve alt yükleniciler. Kullanıcıya ilgili reklamları seçmek ve sunmak için verileri talep eden reklam verenler ve reklam ağları. Platformların iyileştirilmesi ve optimizasyonunda bize yardımcı olan analitik ve arama motoru sağlayıcıları. Hizmeti yürüten işletmeyi satmaya karar verirsek veya işletme başka bir şirket ile entegre olursa, Kullanıcı Bilgilerini danışmanlarımıza ve potansiyel alıcıların danışmanlarına ve ayrıca işletmenin yeni sahiplerine açıklayabiliriz. Herhangi bir yasal yükümlülüğe uymak veya şartlarımızı yerine getirmek veya uygulamak için kullanıcının kişisel bilgilerini açıklama veya paylaşma görevimiz varsa; Dolandırıcılığı, hileyi ve kara para aklamayı önlemek için Kullanıcı Bilgilerini, iddia edilen suçların araştırılmasıyla ilgilenen yetkili kumar ve spor organları, finans kurumları ve kolluk kuvvetleri veya ilgili suçları araştırmakla yetkili başka bir organ dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü taraflara ifşa edebiliriz.

İlgiliyse, pazarlama ve reklam amacıyla ve ortakların kendi ürün ve hizmetlerini tanıtmak için Kullanıcı Bilgilerini açıklayacağız ve platformu yürüttüğümüz ortak adına kullanıcının platformu kullanımı ve etkileşimi ile bağlantılı bilgileri anonim hale getireceğiz.

Haklarınız

Eğer hizmetimizi kullanıyorsanız, Veri Sorumlusu’nun bilgileri şu şekildedir:

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.

 Şefik Bey Sokak, Recep Peker Cd., No:1 34724 Kadıköy/İstanbul

             Kişisel veri sahibi olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, info@mackolik.com adresinden talep edebileceğiniz Mackolik Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz.  Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Çıkma Hakkınız

Eğer pazarlama iletişimlerimizi göndermemizi durdurmamızı isterseniz, buradaki çıkma linkini, pazarlama iletişimlerimizdeki aboneliği iptal et linkini veya Uygulama ayarlarınızı değiştirerek kullanabilirsiniz. Otomatikleştirilmiş olduğu için çıkma linkini ve Uygulama ayarlarını kullanmanızı önersek de ayrıca bizimle de buradan iletişime geçebilirsiniz.

Eğer siz veya cihazın başka bir kullanıcısı, çerezlere herhangi bir zamanda verdiğiniz izinden vazgeçmek isterseniz, tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri kabul edebilirsiniz veya reddedebilirsiniz. Ayrıca çerezlerin nasıl engelleneceğine dair talimatlar için eğer Avrupa’da ikamet ediyorsanız www.allaboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu sitelerini veya her yerden www.aboutads.info/choices sitesini ziyaret edebilirsiniz. Buradan, Google Analytics hizmetlerinden çıkma tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz. Bazı durumlarda çıkma seçeneğini tercih ettiğinizde, yeni bir çerez (opt-out çerezi) web tarayıcınıza yerleştirilir. Bu çerez, üçüncü taraf sağlayıcının tarayıcınızdan veri toplamayı durdurduğunu ve size iletilecek reklamları engellediğini açıklar.

Güvenlik

Kullanıcı Bilgilerinin güvenliğinin sizin için önemli olduğunu anlıyoruz. Kullanıcı Bilgileri kullanıldığında, güvenlik bizim için esastır ve Kullanıcı Bilgilerinin uygun teknik ve organizasyonel araçlar ile korunmasını sağlamaya çalışırız.

Şifre koruması, Kullanıcı Bilgileri’nin kayıplar, hırsızlık ve yetkisiz erişim, kullanım veya değişiklik karşısında korunması dahil olmak üzere makul, yönetsel, mantıklı ve fiziksel kontroller kullanırız. Maalesef, bilginin internet yoluyla aktarımı tamamen güvenilir değildir. Yürürlükteki hukuk gereğince kullanıcı bilgilerinin korunması için elimizden gelen azami özeni göstereceğimizi belirtmekle birlikte Kullanıcı Bilgilerinin güvenliğini garanti edemeyiz.

Ebeveynler ve veliler

Platformlarımız doğrudan çocuklara yönelik değildir ve platform ebeveyn veya velisinin gözetimi olmadıkça çocuklar tarafından kullanılmamalıdır.

İletişim

Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili sorular, yorumlar ve talepler memnuniyetle kabul edilir ve info@mackolik.com adresine iletilmelidir.

Değişiklikler

Bu Gizlilik Bildiriminde açıklanan uygulamaları güncel Gizlilik Bildirimi yayınlayarak herhangi bir zamanda değiştirme hakkımız saklıdır. Bu uygulamayı değiştirirsek, platformumuzu kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş bildirimi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

 

ÇEREZ POLİTİKASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Çerez Politikasına İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi tarafından hazırlanmıştır. Sahadan Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin markasıdır.

Sizleri web sitemizde kullanılan çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi ile gizlilik politikası hakkında bilgilendirmek isteriz.

Web sitemizi şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için bazı çerezler kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmektir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız aracılığıyla bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir sitenin daha verimli çalışmasının yanı sıra kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermekte olup, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamaktadır.

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidir. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalır. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler için kalıcı çerezler kullanılır.

Çerez türleri, işleme amaçları ve hukuki sebepler aşağıda açıklanmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Web sitemizin ve/veya uygulamalarımızın (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) doğru biçimde çalışması için zorunludur. Söz konusu çerezler talep etmiş olduğunuz log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi hizmetlerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, engellenmesi halinde, internet sitesinin bazı bölümleri çalışmayacaktır. Bu çerezler herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin 51 taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir ve tarafımızca oturum süresince saklanırlar.

İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitesi veya uygulamalarda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir ve tarafımızca 1 gün - 1 yıl süreyle saklanmaktadır.

Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler

Web sitemizin ve/veya uygulamalarımızın (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) geliştirilmesine yardımcı olan, kullanıcı davranışlarını analiz etmek amacıyla istatistiki ölçümüne imkân veren çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir ve tarafımızca 1 gün - 13 ay süreyle saklanmaktadır.

Hedefleme ve Reklam Çerezleri

Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.

Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir ve tarafımızca 1 gün - 13 ay süreyle saklanmaktadır.

 

Kullanılan Çerezler

Çerez Tipi Çerez İsmi Çerez Kullanım Amacı Çerez Tipi Çerez Süresi
Birinci Taraf Çerez mk-token Bu çerez, sistemin giriş yapan kullanıcı için çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Zorunlu 1 Yıl
Birinci Taraf Çerez mk-rtoken Bu çerez, sistemin giriş yapan kullanıcı için çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Zorunlu 1 Yıl
Birinci Taraf Çerez mk-user-info Bu çerez, sistemin giriş yapan kullanıcı için çalışması amacıyla kullanılmaktadır. Zorunlu Oturum Süresince
Birinci Taraf Çerez laravel_session Bu çerez, sistemin çalışması için kullanılmaktadır. Zorunlu 2 saat
Birinci Taraf Çerez mk-remember-me Bu çerez, kullanıcının Beni Hatırla seçimi için kullanılmaktadır. İşlevsel 1 Yıl
Üçüncü Taraf Çerez 1P_JAR Bu çerez, son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 2 Ay
Üçüncü Taraf Çerez AEC Bu çerez Google Analytics tarafından, isteklerin kullanıcılar tarafından gönderildiğini kontrol eden güvenlik amaçlı bir çerezdir. İşlevsel
Üçüncü Taraf Çerez DSID Bu çerez kullanıcı tercihlerini hatırlamak için kullanılır. Pazarlama 1 saat
Üçüncü Taraf Çerez FCNEC Bu çerez Google Analytics tarafından, Funding Choices adlı uygulama için kullanılmaktadır.
1 Yıl
Üçüncü Taraf Çerez Gdyn Gemius tarafından, anketlerin gösterilme sıklığını ayarlamak için kullanmaktadır. İşlevsel 13 Ay
Üçüncü Taraf Çerez IDE Bu çerez, Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve internet sitesi ziyaretçisine hedefli reklamlar sunmak amacıyla reklamverenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra internet sitesi ziyaretçisinin işlemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılmaktadır. Pazarlama 13 Ay
Üçüncü Taraf Çerez NID Bu çerez, son aramalara ve önceki etkileşimlere dayanarak kişiselleştirilmiş reklam sunmak amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 6 Ay
Üçüncü Taraf Çerez __gads Bu çerez Google tarafından, kullanıcıların bir reklamı kaç kere  gördüğünün ölçülmesi için kullanılmaktadır. Pazarlama 13 Ay
Üçüncü Taraf Çerez __gfp_64b Bu çerez Doubleclick tarafından, reklamların tıklanma ve görüntülenme sayılarının kaydedilmesi için kullanılmaktadır. İstatistik 13 Ay
Üçüncü Taraf Çerez __gpi Bu çerez Google AdSense tarafından, kullanıcının ilgisi ve kişiselleştirilmiş reklam gösterimi için kullanılmaktadır. Pazarlama 13 Ay
Üçüncü Taraf Çerez _fbp Bu çerez Facebook tarafındani tekil ziyaretçi sayısını ölçmek için kullanılmaktadır. Pazarlama 3 Ay
Üçüncü Taraf Çerez _ga Bu çerez, internet sitesi ziyaretçilerini, rastgele oluşturulmuş bir sayıyı tanımlayıcı olarak atayarak, ayırt etmek amacıyla kullanılmaktadır. Performans 13 Ay
Üçüncü Taraf Çerez _gat_UA-* Bu çerez; Google Analytics tarafından istek oranını azaltmak için kullanılmaktadır. İşlevsel 1 Gün
Üçüncü Taraf Çerez _gid Bu çerez, ziyaret edilen her bir internet sayfası için benzersiz bir değer tutmak ve bu değeri güncellemek amacıyla kullanılmaktadır.04;statistik ölçümü amacıyla kullanıcıya atanan id’yi tutuyor. Performans 1 Gün
Üçüncü Taraf Çerez _hjAbsoluteSessionInProgress Bu çerez Hotjar tarafından, tekil ziyaretleri tutmak amacıyla kullanılmaktadır. İstatistik 30 dakika
Üçüncü Taraf Çerez _hjFirstSeen Bu çerez Hotjar tarafından, kullanıcının ilk oturum bilgilerini tutmak için kullanılmaktadır. İstatistik 30 dakika
Üçüncü Taraf Çerez _hjIncludedInSessionSample Bu çerez Hotjar tarafından, oturumun veri analizinde kullanılma değerini göstermektedir. İstatistik 8 dakika
Üçüncü Taraf Çerez _hjSession_* Bu çerez Hotjar tarafındanö oturum verisi için kullanılmaktadır. İşlevsel 30 dakika
Üçüncü Taraf Çerez _hjSessionUser_* Bu çerez Hotjar tarafından, kullanıcıyı tanımlamak ve tanımak için kullanılmaktadır.. İşlevsel 1 yıl
Üçüncü Taraf Çerez acq_homepage_ctas_starting_on_basic_assignment Bu çerez, Hotjar tarafından kullanılmaktadır. 

Üçüncü Taraf Çerez cto_bundle Bu çerez, Criteo tarafından, reklam amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 13 Ay
Üçüncü Taraf Çerez fr Bu çerez Facebook tarafından, pazarlama amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 3 Ay
Üçüncü Taraf Çerez golocc, sid, tco Bu çerezler Admost tarafından, reklam ve hedefleme amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 2 saat
Üçüncü Taraf Çerez uid Bu çerez, ziyaret sayısı, kullanıcı ziyaretlerle ilgili verileri hedeflenen reklamları görüntüleyebilmek amacıyla kullanılmaktadır. Pazarlama 1 Yıl

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

Gizlilik Politikamız

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla firmamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Bu kapsamda, Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Taleplerinizi hangi şekilde iletebilirsiniz?

İnternet sitemizde ve/veya uygulamamızda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre Zühtüpaşa Mah. Şefikbey Sok. No.1 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak veya e-postanızın sistemimizde kayıtlı bulunması halinde söz konusu e-posta üzerinden destek@mackolik.com e-posta adresine iletebilmektedir

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

İnternet sitemizde ve/veya uygulamamızda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Buraya tıklayarak istediğiniz anda zorunlu olmayan çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

Bilgisayarınızda ve/veya uygulamamızda (masaüstü, mobil veya IOT cihazlardaki uygulamalar da dâhil olmak üzere) halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve internet gezgininize çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

İnternet tarayıcıları çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının veya uygulamanın yardım menüsüne bakabilirsiniz.

Örnek olarak, "Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver" seçeneği ile yönetebilirsiniz.

"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.

Çoğu İnternet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:           

·         Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme

·         Üçüncü taraf çerezleri engelleme

·         Belli sitelerden çerezleri engelleme

·         Tüm çerezleri engelleme

·         Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

Ayrıca aşağıdaki yönlendirmeleri takip ederek üçüncü taraf çerezlerini yönetebilirsiniz;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google Reklam tercihlerinizi yönetmek için tıklayınız.

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için;

Apple Cihazlarda;

·         "Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz.

·         Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.

·         Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;

·         "Safari ->  kutucuk simgesi -> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz.

·         "Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

Android Cihazlarda;

·         "Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezlerinizi temizleyebilirsiniz.

·         "Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1.              Taraflar ve Sözleşmenin Kurulması

1.1.        İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), sahadan.com alan adının sahibi olarak, Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy/İstanbul adresinde yerleşik olan Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi (“Sahadan”) ile diğer tarafta "Üyelik Formu" alanında adı, soyadı ve e-posta adresi beyan edilen kişi ("Üye") arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmektedir. İşbu Sözleşme kapsamında Sahadan ve Üye birlikte, “Taraflar” olarak anılacaktır.

1.2.        İşbu Sözleşme kapsamında, Sahadan’a ait olan www.sahadan.com web ve mobil sitesi ile Sahadan Uygulaması’ndan (sahadan) ve bahse konu siteler ile uygulama üzerinde forum da dahil sunulan her türlü araçtan (birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) faydalanacak olan Üye, işbu Sözleşme'nin, Platform’un kullanımı ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

2.              Sözleşme’nin Konusu

2.1.        Platform, güncel spor haber içeriklerinin ve canlı sonuçlarının konu bazlı olarak ve kolektif bir şekilde yer verildiği ortam olup Platform aracılığıyla, Üyeler’in bilgi edinmesi, spor haberlerini ve canlı sonuç akışlarını takip etmesi ve ayrıca spor karşılaşmalarına ilişkin olarak forumda içerik üretebilmesi mümkündür.

2.2.        İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Platform’dan faydalanmasına ilişkin olarak Sahadan ile Üye’nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemekten ibarettir.

3.              Platform İçeriği ve Üye İçeriği

3.1.        Sahadan’a ait olan www.sahadan.com web ve mobil sitesi ve Sahadan uygulaması içerikleri (“İçerik”), bir diğer ifadeyle Platform üzerinde yer alan her türlü içerik, sadece Üye’nin kullanımı içindir ve İçerik sadece işbu Sözleşme’de belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılabilir.

3.2.        Platform üzerinde Üye tarafından oluşturulan ve/veya eklenen her türlü yazılı, görsel veya sesli grafik “Üye İçeriği” olarak kabul edilip Üye; Üye İçeriği açısından, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde içerik sağlayıcı olarak hareket etmektedir.

4.              Üyelik ile İlgili Koşullar

4.1.        İşbu Sözleşme ile ilgili politika ve kuralları kabul eden herkes Sahadan’a Üye olabilir.

4.2.        Sahadan’a ait olan Platform’a Üye olmak ücretsiz olup, Üye olma talebinde bulunan kişi, Üyelik için sağladığı bilgilerin tamamının doğruluğundan sorumlu olup, bu bilgilerin, şifre unutma gibi, gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı da sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.3.        Üye olmak için gerekli bilgileri sağlayan ve Üyelik başvurusunda bulunan kişinin Üyeliği, başvurunun Sahadan tarafından alınması, değerlendirilmesi ve Üye’ye iletilen onay e-postasının kabul edilmesi akabinde aktive edilecektir ve aktivasyon akabinde, Üye, forum dahil Platform üzerinde İçerik oluşturabilecektir.

4.4.        Üye’nin, Platform’a Facebook hesabı üzerinden giriş yapması halinde, Üye, işbu Sözleşme ile ilgili politika ve kurallar kapsamında, Facebook hesabına erişim için gerekli izin ve yetkileri verdiğini kabul eder.

4.5.        Üye, başvuru esnasında vermiş olduğu ve Sahadan veri tabanında saklı tutulan işbu Sözleşme konusu kişisel bilgilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Sahadan Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde işlenmesini ve paylaşılmasını kabul etmektedir.

4.6.        Üye, Sahadan tarafından sağlanan hizmetler kapsamında yaptığı sohbet, yorum, paylaşım ve her türlü işlemin kendi rızası ile oluşturduğunu, tüm kişisel profil bilgilerinin ve yaptığım yorum ve paylaşımların, başkaları tarafından görüntülenmesini, yorum ve paylaşımlarının başkaları tarafından tekrar paylaşılabileceğini kabul etmektedir.

4.7.        Üye, üçüncü kişiler ile yapılan sohbet ve paylaşılan yazı, sembol, resim vb. içerikten kaynaklanan üçüncü kişi taleplerinden doğrudan ve sadece kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

4.8.        Üye, şifresini unuttuğu takdirde, “Üye Girişi” sayfasında yer alan “Şifremi Unuttum?” bağlantısına tıklayarak ve üye hesabının bağlı olduğu e-posta adresini yazdıktan sonra “Gönder” tuşuna basarak şifresini tekrar alabilir; Üye, bu iletişimin ve kendisine ait iletişim kanallarının güvenliğinden bizzat sorumludur.

5.              Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1.        Sahadan’ın, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine bağlı olarak, Üye başvurularını reddetme hakkı saklıdır.

5.2.        Sahadan, işbu Sözleşme ve Platform’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırılık; Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi; giriş yapılan Facebook hesabının kullanılması söz konusuysa söz konusu hesabın Üye’ye ait olmadığının tespit edilmesi; üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması halleri de dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Üye’nin Üyeliğine son verebilir veya Platform’dan faydalanmasını engelleyebilir.

5.3.        Üye, Platform’un kullanımına imkân veren tüm bilgilerin kullanım, yönetiminden ve şifrelerinin gizliliği ile güvenliğinin sağlanmasından münhasıran sorumlu olup Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul etmektedir.

5.4.        Üye, yetkisiz kullanım veya güvenliğinin başka bir şekilde ihlalinden haberdar olduğu takdirde, bu durumu derhal Sahadan’a bildirmek ile yükümlüdür.

5.5.        Üye, forum üzerinde oluşturulan Üye içerikleri de dahil, Platform üzerindeki ilgili her faaliyetinde, Madde 3.2’de de belirtildiği üzere, “içerik sağlayıcı” sıfatına haiz olup, gerek 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, gerekse diğer ilgili yasal düzenlemeler kapsamında, faaliyetlerinden dolayı hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

5.6.        Üye, Platform’un kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere, Platform üzerinde reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini ve hususa ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.7.        Üye, Platform üzerindeki üyeliğini dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeden sonlandırabilir. Üye’nin, üyeliğini sonlandırması için, Platform’daki “Bize Ulaşın” sekmesinde yer alan formu doldurup üyeliğini sonlandırmak istediğini açık bir şekilde ifade etmesi gerekmektedir. Üyeliklerin sonlandırılması talebinin Sahadan’a iletilmesinden itibaren 7 gün içerisinde, Üyelik sonlandırma işlemi tamamlanmış olacaktır.

5.8.        Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Sahadan’a aittir.

5.9.        Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, ayrıca Sahadan’ın daha önceden yazılı onayı olmaksızın, Platform dahilinde bulunan her türlü haber, İçerik, bilgi, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır.

5.10.     Üye, herhangi bir şekilde, Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer varlıklarını Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin önceden yazılı izni olmadan kullanamaz.

5.11.     Üye, Platform’da oluşturduğu her türlü içeriğin fikri mülkiyet haklarının Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’ne ait olduğunu; söz konusu içeriklerin, 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mali hakları ile birlikte (işleme, çoğaltma, temsil, umuma arz, yayma) herhangi bir bedel talep edilmeksizin süre, yer, coğrafi bölge ve muhteva açısından münhasır olmayan biçimde Sahadan’a devredileceğini; Sahadan’ın, bu hak doğrultusunda bahse konu içerikleri, çevrim içi ve çevrim dışı her türlü mecrada ticari ya da ticari olmayan amaçlar için kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder.

5.12.     İşbu Sözleşme kapsamında tesis edilen taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak, Madde 5.11’de belirtilen hükümler, Üyeliğin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra da yürürlükte olacaktır.

5.13.     Üye’nin (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üye’nin Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Platform’da yayımlanmış bilgi ve İçerikler’e yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve İçerikler’i kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, Sahadan ve diğer üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Sahadan sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Üye, Platform’u, (i) üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını, kişisel verilerini ve/veya kişilik haklarını ihlal edecek bir biçimde kullanma ve spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarına ilişkin herhangi bir İçerik oluşturma, paylaşma dahil hukuka aykırı; (ii) küfür ve sövme dahil genel ahlaka aykırı, (iii) politik görüş yansıtan, (iv) müstehcen, ırkçı, ayrımcı, kamu düzenini bozabilecek ya da tehditkâr unsurlar içeren İçerikler oluşturmamayı ve/veya paylaşmamayı taahhüt eder.

5.14.     Üçüncü kişilerin fikri mülkiyet hakları ile sair haklarının ihlal edildiğinin tespiti ya da Madde 5.13.’te sayılan hususlar da dahil olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu da dahil olmak üzere Türk Hukuku’na, genel ahlaka ve kamu düzenine aykırı bir içeriğe yönelik şikayet alınması veya içeriğin doğrudan Sahadan tarafından tespit edilmesi durumunda, Sahadan, herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ilgili Üye’nin Platform’dan faydalanmasını kısıtlayabilecek ve/veya Üyeliğini sona erdirebilecektir.

5.15.     Sahadan’ın herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi ve Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları, dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’u yeniden organize etme, Platform’un konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır.

5.16.     Platform’un kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Sahadan, Üye’nin, Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.17.     Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Sahadan’ın uğrayacağı zararlar, Üye’ye rücu edilecektir.

6.              Sorumluluk Sınırı

6.1.        Platform ve Platform kapsamındaki özellikler ve sair İçerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda Sahadan’ın bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.

6.2.        Sahadan işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.3.        Üye, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6.4.        Platform’da sağlanan haber içerikleri farklı kaynaklardan derlenmekte olup Sahadan’ın, bunların doğruluğunu ve güncelliğini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye, bu kapsamda Platform’da sağlanan İçerikler bakımından Sahadan’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.5.        Platform’da yer alan ve Üye tarafından eklenen her İçerik açısından, Sahadan, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, “yer sağlayıcı” olup, bahse konu üye İçerikler’inin hukuka aykırı olup olmadığını re’sen kontrol etmek ile yükümlü olmadığından, Sahadan’a bildirilmeyen ve Üye tarafından oluşturan içeriklerin hukuka uygun olduğu yönünde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.6.        Sahadan, (i) Üye’nin Platform’u kullanması veya herhangi bir nedenden dolayı kullanamaması nedeniyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zarardan, üçünü kişilerce yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı, internet bağlantısı ve bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde Üye veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.

6.7.        Sahadan, hukukun izin verdiği çerçevede, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu değildir ve işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

6.8.        Üye, Platform üzerinden Sahadan’ın doğrudan ya da dolaylı kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya Platformlara, dosyalara veya İçerikler’e link (bağlantı) verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen mecralar, platformlar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Sahadan’ın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

6.9.        Üye, Platform üzerinden sunulan içeriklere erişimin, Üye’nin Platform’a erişim sağladığı cihazı ve ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Sahadan’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Platform’a erişimin engellenebileceğini kabul eder.

7.              Yükümlülüklerin İhlal Edilmesi

7.1.        Üye’nin, işbu Sözleşme ve Platform içerisinde ayrıca belirtilebilir olan politika ve kurallara riayet etmemesi, Üye’nin faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üyeliğe ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ya da herhangi bir nedene dayanmaksızın, Sahadan, Üye’nin Platform’dan faydalanmasını, herhangi bir bedel veya tazminat ödemeksizin, geçici ya da sürekli olarak sonlandırabilir.

8.              Kişisel Verilerin Korunması

8.1.        Sahadan, Üye’nin daha nitelikli ve güvenilir hizmet verebilmek amacıyla üyelik aşamasında ve platformu kullanırken kullanıcılardan, Üyelerden bazı kişisel bilgilerin (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta adresiniz vb.) verilmesini talep etmektedir. Sahadan, platformda toplanan bu bilgiler, Üyelerin Sahadan’dan ve platform hizmetlerinden en iyi ve güncel şekilde faydalanmasını sağlamak, Üye tarafından istenmeyen e-postaların/bilgilerin filtrelenebilmesi, paylaşımların, gönderilerin Üye’nin belirlemiş olduğu tercihlerine göre yönetilebilmesi amacıyla Sahadan bünyesinde kullanılmaktadır.

8.2.        Üye’nin Sahadan ve Platform ile paylaşmış olduğu kişisel bilgiler bu amaç dışında kullanılmaz ve 3. şahıslar ile paylaşılmaz.

8.3.        Üye, kişisel bilgilerinin Sahadan tarafından bu koşullar ile kullanılmasını ve saklanmasını kabul eder. Üye, Sahadan platformu üzerinden vermiş olduğu e-posta adresine Sahadan’ın bilgilendirme ve duyurulardan haberdar olması amacıyla Sahadan tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini ve bu iletilerin belirlemiş olduğu tercihler bazında yapılacağını kabul eder.

8.4.        Sahadan, üyelik formlarında Üyelerden talep ettiği kişisel bilgileri, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmaz, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmaz.

8.5.        Sahadan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan sonra” KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli müşterilerimizin kişisel verilerini kaydedecek, sınıflandıracak, işleyecek, saklayacak, güncelleyecek ve mevzuat kuralları ya da sizin izin verdiğiniz durumlarda 3. kişilerle paylaşabilecek olup söz konusu yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin ayrıntılı bilgiye ve Üye Aydınlatma Formu’na https://www.sahadan.com/uye-aydinlatma linkinden ulaşabilirsiniz.

8.6.        Üye’nin kişisel bilgileri, resmi makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açıklanabilir.

8.7.        Sahadan, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla üyelere haber vermek zorunda olmadan işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir, iptal edebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Üyeler sözleşmeyi her zaman https://www.sahadan.com/uyelik-sozlesmesi adresinde bulabilir ve okuyabilirler. Bu sebeple, kullanıcılara, üyelere siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmeleri tavsiye edilmektedir.

8.8.        Sahadan, üyelik gerektirmeyen hizmetleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Sahadan ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.

8.9.        Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Sahadan’a aittir. Üye, silinen kayıtlarla, saklanmayan, yedeği alınmayan bilgi ve belgelerle ilgili olarak yasal ya da sözleşmesel herhangi bir gerekçe ileri sürerek Sahadan’dan herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunmayacağını, Sahadan’a bir kusur atfetmeyeceğini, ceza sorumluluğu yükletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.              Uyuşmazlıkların Çözümü

9.1.        İşbu Sözleşme ve diğer ilgili politika ve koşulların uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar Türk Hukuku’na tabi olup ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

10.          Muhtelif Hükümler

10.1.     Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sahadan, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz ve mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacak ve mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

10.2.     İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir maddenin yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın ve geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

10.3.     Sahadan, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ile ilgili politika ve kuralları revize etme hakkına sahip olup, bu hakkın kullanılması halinde, ilgili revize, Sözleşme’nin Üye tarafından bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

10.4.     Sözleşme, politika ve diğer kuralların, düzenli bir şekilde takip edilmesinden, Üye, bizzat sorumlu olacaktır.

 

İletişim

İşbu Sözleşme, politika ve kurallara yönelik ve/veya Platform’da yer alan herhangi bir içeriğe ilişkin soru, öneri ve bildirimler için, info@mackolik.com adresine gönderilmesi ya da Platform’da yer alan “Bize Ulaşın” sekmesindeki formun doldurulması gerekmektedir.

AÇIK RIZA BEYANI

 

Sahadan Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin markasıdır. Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Sahadan”) veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Sahadan’ın müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Sahadan tarafından bilgilendirildiğimi ve KVKK çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Sahadan tarafından; Sahadan çalışanlarına, görevlilerine, iş ortaklarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Sahadan’ın hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVKK’nın 11. maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Sahadan’a başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi info@mackolik.com adresinden talep edebileceğim Sahadan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Zühtüpaşa Mahallesi Şefikbey Sokak No:1 Kadıköy, İstanbul adresinde bulunan Sahadan’a kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum.

Ayrıca, Sahadan ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Sahadan’a bildireceğimi kabul ve beyan ederim.

KVKK’da tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; işbu metni, Gizlilik ve Aydınlatma Metni’ni, Çerez Politikası’nı ve Saklama İmha Politikaları’nı okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.